Privacyverklaring By Suzan

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Welke gegevens wij verwerken, waarvoor en de uitwisseling van ervan met andere partijen wordt hieronder nader toegelicht. Ook informeren wij u over uw overige wettelijke privacyrechten.
 
Welke gegevens verwerken wij?
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 • Om op uw vragen te kunnen reageren en om u informatie te kunnen verstrekken.
 • Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze opdracht/levering uit te kunnen voeren.
 • De factuur naar u te kunnen sturen per e-mail of post.

 
Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?
Wanneer u contact met ons opneemt via telefoon, What’s app of e-mail, bewaren we deze berichten en de persoonlijke gegevens die u ons daarmee verstrekt.

 • Wanneer er geen opdracht uit voortvloeit, zullen deze berichten en gegevens maximaal 1 maand bewaard worden.
 • Wanneer er wel een opdracht uit voortvloeit bewaren wij uw gegevens gedurende de tijd voorafgaand aan de dag van de opdracht/levering tot maximaal 1 maand na ontvangst van de betaling.
 • De gegevens die vermeld staan op de factuur zullen het lopende kalanderjaar + 7 jaar daarna bewaard blijven conform de regels van de bewaartermijn van administratieve gegevens.

 
Delen van persoonsgegevens met derden
By Suzan verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een opdracht voor/levering aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In uitzonderlijke gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld accountant) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomst uw privacy-rechten worden gewaarborgd.
 
Cookies, pixels of vergelijkbare technieken
Onze website en Facebookpagina maken geen gebruik van cookies, pixels of vergelijkbare technieken.
 
Overige Privacyrechten

 • U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens.
 • U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken en weer te kunnen intrekken.
 • Het recht op het indienen van klachten bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens?
By Suzan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bysuzan.com.